|    กลับหน้าแรก    |    
กลับไปบนสุด

งานป้องกันและปราบปราม


สถานีตำรวจภูธรกุดบาก ได้วางมาตรการในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อให้ประชาชน ในท้องถิ่นที่รับผิดชอบมีความ
เป็นอยู่อย่างสันติสุข ปราศจากอาชญากรรม มั่นใจในการประกอบอาชีพ โดยการจัดชุดปฏิบัติการออกสืบสวนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทุกประเภท และยาเสพติดให้โทษ รักษาความสงบเรียบร้อย ในขณะเดียวกันก็จัดชุดชุมชน และมวลชนสัมพันธ์ ออกไปปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ ตามโครงการต่างๆ ของหน่วย ดังนี้ :-

การจัดกำลังสายตรวจ      
 
จัดสายตรวจตำบล
   
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อย สืบสวนหาข่าว ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษในเขตรับผิดชอบ 3 ตำบล 8 ชุมชน 40 หมู่บ้าน

 

       
 
จัดเจ้าหน้าที่ตำรวจรับผิดชอบหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน
โดยให้มีการออกตรวจหมู่บ้านที่รับผิดชอบ เพื่อหาข่าวความเคลื่อนไหวต่างๆ ในหมู่บ้านและแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างตำรวจกับประชาชน และจัดทำข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

 

       
 
จัดชุดสายตรวจรถยนต์
จัดชุดสายตรวจรถยนต์ จำนวน 2 ชุด ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีนายตำรวจชั้นสัญญาบัตรเป็นหัวหน้าชุด เพื่อออกตรวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และยาเสพติดให้โทษ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

       
 
จัดชุดสายตรวจรถจักรยานยนต์
เพื่อออกตรวจป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตชุมชน พร้อมรับผิดชอบตู้แดงในเขตเทศบาลกุดบาก 2 เขตตรวจ 11 ตู้แดง

 

       
 
จัดชุดสืบสวน
เพื่อออกสืบสวนหาข่าว ติดตามพฤติการของกลุ่มคนร้าย กลุ่มบุคคลที่มีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดให้โทษทุกชนิด พร้อมเก็บข้อมูลอาชญากรรมต่างๆ ตลอดจนการติดตามจับกุมคดีค้างเก่า

 

       
 
จัดชุดปราบปรามยาเสพติดให้โทษ
เพื่อสืบสวน ปราบปราม จับกุม ตัดฟัน ทำลายยาเสพติดให้โทษประเภท 5 (กัญชา) ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 

       
 
จัดชุดชุมชนและมวลชนสัมพันธ์
ดำเนินการฝึกอบรมตามโครงการต่างๆ และออกแนะนำให้ความรู้ เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและยาเสพติดให้โทษ และกฎหมายจราจรในสถานศึกษา และร่วมบริการกับชุดอำเภอเคลื่อนที่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ

 


สถานีตำรวจภูธรกุดบาก จังหวัดสกลนคร
266 ม.1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.กุดบาก อ.กุดบาก จ.สกลนคร 47180
โทร
0-4278-4116 , 0-4278-4056